Биологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
10.9б. Хувьсал, түүний мөн чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: