Биологи 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хуванцар, түүний байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: