Биеийн тамир 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
. Хоол боловсруулах замын эмгэгийн үед хийх эмчилгээний дасгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: