Биеийн тамир 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Аэробикийн гимнастикийн нэг төрөл болох “Кикбокс”
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: